សេវាកម្មរបស់យើង។

11ឆ្នាំ

១២០បុគ្គលិក

៤៥០០០sq.ft

100000កុំព្យូទ័រ / ថ្ងៃ។

សហការជាមួយសំណាង៥០០

100%តេស្តសម្ពាធ

100%ប្រព័ន្ធផលិតកម្មដែលអាចតាមដានបាន។

អាន​បន្ថែម
មើលទាំងអស់។